Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Kiegészítő melléklet Éves beszámolóhoz és az Egyszerűsített éves beszámolóhoz

A Kiegészítő melléklet tartalmi követelményei az Éves Beszámolóhoz, Egyszerűsített Éves Beszámolóhoz ésaz Üzleti jelentéshez

Az Éves beszámoló kiegészítő melléklete új adatokkal, információkkal bővül 2016-tól.

Be kell mutatni: 

- a kiegészítő mellékletben szereplő, a mérleghez és az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó adatokat, magyarázatokat abban a sorrendben, ahogyan a tételek a mérlegben és az eredmény-kimutatásban szerepelnek.

- a számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összegét, azok jellegét (ezt szabályozni szükséges)

- az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot, függetlenül attól, hogy az megegyezik-e vagy sem a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozattal

- a bérjárulékokat jogcímenként (járulék-,adónemenként)

- azon egyéb bevételek és egyéb ráfordítások, illetve pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai tételeinek társasági adóra gyakorolt számszerűsített hatását, amelyek jelentős összegűek

- az eredmény-kimutatás Értékesítés nettó árbevétele, Egyéb bevételek tételeiből, továbbá a Pénzügyi műveletek bevételei között kimutatott halasztott bevételekből a kapcsolt vállalkozásokkal, ezen belül az anya- és leányvállalattal elszámolt összegeket.

- összeghatártól függetlenül azokat a tételeket, amelyek tőkeműveletekhez, illetve átalakuláshoz, egyesüléshez, szétváláshoz kapcsolódnak

- értékpapír típusonként azok értékesítése, beváltása, törlesztése kapcsán az egymással szemben (nettó módon) elszámolt ráfordítások, illetve bevételek bruttó összegeit

- jogcímenként részletezni kell az igénybe vett szolgáltatások költségeinek jelentős tételeit

- valós értékelés esetén a kiegészítő mellékletben a bizonyítékokat is be kell mutatni, hogy legalább a könyv szerinti érték meg fog térülni

Az Egyszerűsített éves beszámolóban a kiegészítő mellékletnek az alábbiakat kell tartalmaznia (Kötelező tartalom, ettől eltérni nem lehet, az Éves Beszámoló kiegészítő mellékleténekis tartalmaznia kell):

• ismertetni kell a beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszert, annak főbb

jellemzőit, az alkalmazott értékelési eljárásokat és az értékcsökkenés elszámolásának számviteli politikában meghatározott módszerét, elszámolásának gyakoriságát, az egyes mérlegtételeknél alkalmazott - az előző üzleti évtől eltérő - eljárásokból eredő, az eredményt befolyásoló eltérések indokolását, valamint a vagyoni, pénzügyi helyzetre, az eredményre gyakorolt hatásukat

 • be kell mutatni a számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, ráfordítások és költségek összegét, azok jellegét

• be kell mutatni az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt - a mérlegben, az eredmény-kimutatásban a megfelelő tételeknél összevontan szereplő - hatását, évenkénti megbontásban

• a gazdasági társaságnál a vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összegét, a nevükben vállalt garanciákat, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei egyidejű közlésével.

• be kell mutatni azon kapcsolt felekkel lebonyolított ügyleteket, amelyek bemutatásáról a számviteli törvény külön nem rendelkezik, ha ezen ügyletek lényegesek és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg.

Ennek során be kell mutatni az ügyletek értékét, a kapcsolt féllel fennálló kapcsolat jellegét és az ügyletekkel kapcsolatos egyéb, a vállalkozó pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges információkat. Az egyedi ügyletekre vonatkozó információk összesíthetők az ügyletek jellege szerint, ha az összesítés nem akadályozza az érintett ügyleteknek a vállalkozó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásának a megítélését.

 • be kell mutatni, hogy a Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban, a Követelések kapcsolt vállalkozással szemben, a Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben, a Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben, a Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben mérlegsorokból külön-külön mennyi az anya-, illetve a leányvállalattal (leányvállalatokkal) szembeni követelés, illetve kötelezettség. (Fölérendelt anyavállalat esetén az anya-, leányvállalati minősítést a fölérendelt anyavállalat szempontjából kell elvégezni.)

•a mérlegben kimutatott kötelezettségekből azoknak a kötelezettségeknek a teljes összegét, amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év;

 azoknak a kötelezettségeknek a teljes összegét, amelyek zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosítottak, feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját

• be kell mutatni a visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatokat. Ismertetni kell a saját részvények, saját üzletrészek megszerzésének indokát, a saját részvények, saját üzletrészek számát és névértékét, azoknak a jegyzett tőkéhez viszonyított arányát, a saját részvények, saját üzletrészek visszterhes megszerzése vagy elidegenítése esetén a kifizetett vagy kapott ellenérték összegét, továbbá az üzleti év során közvetlenül vagy közvetve a társaság rendelkezése alá került részvények, üzletrészek együttes számát és névértékét.

• a visszaváltható részvényekre is vonatkoznak az előzőekben részletezett adatok

•valós értékelés alkalmazása esetén be kell mutatni az általános értékelési eljárásokkal számított piaci érték (jelenérték) esetén alkalmazott feltételeket (így különösen:

a) diszkonttényezőt, a várható osztaléknövekedési rátát, a belső megtérülési rátát, az effektív hozamot, az alternatív befektetés hozamát),

b) a számított piaci érték meghatározásánál figyelembe vett tényezőket,

c) a valós értékelés értékelési különbözetének nagyságát, tárgyévi változását, valamint azt, hogy az eredményben, illetve a saját tőkében mekkora összeg került elszámolásra,

d) a pénzügyi instrumentumok csoportjait és valós értékét,

e) a származékos ügyletek csoportjait, nagyságát (szerződés szerinti értéken), lejárati idejét, valamint a cash-flow-ra és az eredményre gyakorolt várható hatását (valós értékét),

f) a valós értékelés értékelési tartalékának tárgyévi változását

• be kell mutatni a tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát

• értékhelyesbítés, értékelési tartalék, mint választott értékelési eljárás esetén be kell mutatni

a) az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értékét;

b) az egyedi eszköznek a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenéssel, értékvesztéssel csökkentett, a visszaírással növelt bekerülési értékét (könyv szerinti nettó értékét)

 c) az a)-b) pontok szerinti értékek különbözetét, valamint

d) be kell mutatni az értékhelyesbítések nyitó értékét, növekedését, csökkenését, záró értékét legalább vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, ingatlanok, ideértve az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat is, műszaki berendezések, gépek, járművek, továbbá egyéb berendezések, felszerelések, járművek, tenyészállatok, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések részletezésben. Ismertetni kell a piaci értéken történő értékelés alkalmazott elveit és módszereit.

 

Az Üzleti jelentésben a bemutatási kötelezettség bővült (Csak éves beszámoló esetén kötelező)

-          A telephelyek bemutatása eddig is kötelező volt

-          Bővült az adattartalom, mert a jövőben a fióktelepeket is be kell mutatni

 

Pécs, 2017.március 31.

Dr.Biró Zoltán

Bejegyzett könyvvizsgáló

Forrás : Számviteli törvény , Adókódex : Számvitel 2016-2017