Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Az ÁFA törvény időszakos elszámolásra vonatkozó rendelkezése

Nem változik meg 2014. július 1-től az áfa törvény 58.§-ban foglaltak szerinti időszakos elszámolásra vonatkozó rendelkezése, a teljesítés időpontja továbbra is az ellenérték megtérítésének esedékessége.


A Magyar Közlöny 2014. július 3-án megjelent, 2014/91. számábanfoglaltak szerint:

3.  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

8. §        Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 58. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik.”

9. §        Az Áfa tv. 58. § (3) bekezdésében „az (1) és (1a) bekezdéstől” szövegrész helyébe „az (1) bekezdéstől” szöveg lép.

10. §      Az Áfa tv. 284. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

                „284. § E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról szóló 2014. évi XXV. törvénnyel megállapított 58. § (1) bekezdését az olyan 2014. június 30-át követő elszámolási időszakokra kell alkalmazni, amely tekintetében a fizetés esedékessége 2014. június 30-át követő időpont.”

11. §      Hatályát veszti az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdése.